081 400 998 | 017 601 666

សូមស្វាគមន៏

ឧទ្យានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាតេជោសែន ឬស្សីត្រឹប

ឧទ្យានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា តេជោសែន ឫស្សីត្រឹប ជាឧទ្យានមួយដែលមានសក្តានុពលច្រើន។ សក្តានុពលទាំងនោះរួមមាន ជាបេតិភណ្ឌប្រវត្តិសាស្រ្ត បុរាណវិទ្យា (ដោយមានស្លដែកបុរាណ) បរិស្ថាន ធម្មជាតិ ទេសចរណ៍ និងជាតិពិន្ធុវិទ្យា។ ឧទ្យានក៏មានសក្តានុពលផងដែរចំពោះការធានាដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញដោយការអាស្រ័យផលអនុផលព្រៃឈើក្នុងឧទ្យាន។ លើសពីនេះ ការកែប្រែ និងអភិវឌ្ឃន៍កសិកម្មឆ្លាតនៅឧទ្យានក៏អាចធ្វើទៅបានផងដែរ។